Sprawy gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące prawo gospodarcze i pełną obsługę prawną przedsiębiorców w tym również spółek handlowych.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują udzielanie porad prawnych obejmujących etap zawiązywania i rejestracji, rozwiązania i likwidacji każdego rodzaju spółki handlowej. Przede wszystkim zaś ich pełną obsługę prawną jak również spółek cywilnych. Celem usług kancelarii jest kompleksowe rozwiązywanie problemów z którymi na co dzień boryka się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności lub będącym wspólnikiem spółki handlowej bądź wspólnikiem spółki cywilnej.

Pomoc prawna obejmuje sprawy gospodarcze, czyli szeroki wachlarz usług skierowanych do różnorodnych jednostek organizacyjnych dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań wynikających ze szczególnych uwarunkowań prawnych oraz ekonomicznych prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w tym reprezentację w Sądzie Gospodarczym.

Wykonując swoje obowiązki adwokat przygotowuje niezbędną dokumentację przykładowo dla zgromadzenia wspólników w tym treść projektowanych uchwał, jak również innych uchwał wspólników, umowy gospodarcze, opiniuje już zawarte umowy oraz udziela porad prawnych także przy sporządzaniu innych aktów wewnętrznych – regulaminów – niezbędnych w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorcy w tym także spółki handlowej.

 

 kancelaria-dabrowa-gornicza-sprawy-gospodarcze

 

Usługi kancelarii obejmujące sprawy gospodarcze to w szczególności:

  • sprawy związane z postępowaniem rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikające  z rejestracji, likwidacji i zgłaszaniem zmian związanych z codziennym funkcjonowaniem spółki handlowej,
  • sprawy o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej,
  • sprawy o rozwiązanie spółki handlowej,
  • sprawy z dziedziny zamówień publicznych,
  • sprawy o wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • sprawy o pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki i członków zarządu spółki akcyjnej za wyrządzoną spółce szkodę,
  • sprawy o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jednoosobowego bądź spółki handlowej,
  • sporządzanie statutów stowarzyszeń i rejestracja tych podmiotów w Sądzie,
  • sprawy o wszczęcie postępowania naprawczego względem spółki handlowej lub przedsiębiorcy jednoosobowego,
  • sporządzanie umów gospodarczych w tym m.in.: umowy agencji, umowy leasingu, umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, umowy zbycia przedsiębiorstwa, umowy spółki cywilnej, umowy spółki jawnej, umowy spółki partnerskiej, umowy spółki komandytowej, umowy spółki komandytowo-akcyjnej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statutu spółki akcyjnej.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria