Sprawy karne i karnoskarbowe

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące prawo karne osobom szukającym pomocy prawnej z uwagi na popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje szeroko pojęte prawo karne i nie ogranicza się jedynie do obrony oskarżonego w sytuacji zagrożenia poniesienia odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w Kodeksie karnym lecz obejmuje także obronę w sprawach zarzucanych oskarżonemu czynów przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń. Dotyczy obrony skazanego w postępowaniu wykonawczym w którym skazany czyni starania o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności bądź uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( tzw. SDE ).

Usługi świadczone przez kancelarię obejmujące oznaczony na wstępie zakres spraw to oprócz możliwość ustanowienia obrońcy przez oskarżonego w postępowaniu karnym, także możliwość ustanowienia pełnomocnika w osobie adwokata przez uprawnioną stronę w tym m.in. pokrzywdzonego występującego w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Celem takiego rozwiązania jest skuteczne zabezpieczenie interesów każdego pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu sądowym poprzez wykorzystanie instrumentów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo takich jak chociażby żądanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia od oskarżonego.

Z powyższych względów usługi kancelarii nie ograniczają się wyłącznie do obrony klientów oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych oraz obwinionych o wykroczenia, lecz dotyczą także udzielania pomocy prawnej ofiarom popełnionych przestępstw – pokrzywdzonym przez wykorzystanie uprawnień przewidzianych przez prawo karne.

 

prawo-karne-prawnik-dabrowa-gornicza

 

Usługi kancelarii określane jako sprawy karne obejmują w szczególności:

  • obronę oskarżonego w sprawach karnych w tym obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obronę oskarżonego w sprawach karnoskarbowych w tym obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
  • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowania oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym,
  • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie w sprawie uzyskania danych o karalności klienta,
  • reprezentowanie skazanego przed Sądem Penitencjarnym w postępowaniu z wniosku o uzyskanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego poza zakładem karnym ( SDE ).
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria