Odzyskiwanie należności

Kancelaria świadczy usługi polegające na odzyskiwaniu należności pieniężnych przysługujących klientom występujące w obrocie gospodarczym pod pojęciem “windykacja”.

Odzyskiwanie należności polega przede wszystkim na reprezentacji wierzyciela w postępowaniach sądowych o zapłatę, a ogólnie rzecz ujmując, na podejmowaniu szeregu czynności faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania należności w szczególności polegających na reprezentowaniu klienta, najczęściej przedsiębiorcy, w postępowaniu przedsądowym, jak również sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym tj.  reprezentacji wierzyciela w toku egzekucji prowadzonej z majątku dłużnika.

Odzyskiwanie należności to podstawowa postać prowadzonej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Celem wszystkich czynności podejmowanych przez kancelarię w ramach szeregu działań określanych ogólnym mianem usługi “odzyskiwanie należności” jest dążenie do odzyskania w całości lub co najmniej w jak największej części należności klienta przysługującej mu od dłużnika. Działania podejmowane przez kancelarię zmierzają przede wszystkim do odzyskania należności klienta w pełnej wysokości, a w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających osiągnięcie tego celu w jak największej części. Działania w tym zakresie nie ograniczają się wyłącznie do sądowego dochodzenia należności, w przypadku przedsiębiorców przed sądem gospodarczym, ale w pierwszym rzędzie zmierzają do osiągnięcia szybkiego porozumienia z dłużnikiem.

 

odzyskiwanie-naleznosci-kancelaria-jastrzebie

 

Usługi kancelarii adwokackiej określane jako odzyskiwanie należności obejmują w szczególności:

  • pomoc prawna przy poszukiwaniu miejsca zamieszkania i pobytu  dłużnika,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym jak również mediacyjnym oraz przed sądem w postępowaniu egzekucyjnym i podczas egzekucji prowadzonej z nieruchomości dłużnika,
  • reprezentowanie m.in. przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi w sprawach o zapłatę należności pieniężnych od kontrahentów,
  • zastępowanie wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy egzekucyjne w tym komorników sądowych,
  • udzielanie stałego lub doraźnego doradztwa prawnego w formie porad prawnych i opinii w przypadku zbywania wierzytelności przez wierzyciela – klienta w drodze przelewu – cesji, aukcji internetowej, przetargu, negocjacji,
  • sporządzanie umów zbycia, przelewu, sprzedaży wierzytelności jak również innych porozumień mających na celu kompensatę wierzytelności przysługujących wierzycielowi i dłużnikowi,
  • sporządzanie pisemnych ugód oraz udzielanie porad prawnych podczas prowadzonych negocjacji w przedmiocie spłaty zadłużenia w tym rozłożenia zadłużenia na raty,
  • sprawowanie nadzoru w imieniu klientów nad sądowymi czynnościami w postępowaniu egzekucyjnym w szczególności w przypadku egzekucji prowadzonej z nieruchomości dłużnika,
  • pomoc prawna udzielana wierzycielowi podczas prowadzonych procesów egzekucyjnych przez komorników sądowych w zakresie poszukiwania majątku dłużnika,
  • występowanie na drogę sądową z procedurą wyjawienia majątku dłużnika.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria