Usługi prawne

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne polegające na udzielaniu pomocy prawnej osobom potrzebującym wsparcia profesjonalisty.

Zakres usług prawnych świadczonych przez kancelarię adwokata obejmuje wiele dziedzin powszechnie obowiązującego prawa m.in. prawo cywilne i prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z obrotem gospodarczym. Usługi prawne świadczone przez kancelarię są skierowane do wszystkich podmiotów zwracających się o udzielenie takiej pomocy prawnej. Obejmują zatem zarówno obsługę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak również obsługę spółek handlowych czy wreszcie klientów indywidualnych – konsumentów. Szczególną uwagę kancelaria poświęca konsumentom którzy zawarli umowę kredytów denominowanych lub indeksowanych walutą obcą – głównie frankiem szwajcarskim. 

Adwokat rozpoczął uczestnictwo prawne w 2017r., w programie realizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie pt: “Pomoc frankowiczom”. I na tym polu kancelaria odnosi stałe sukcesy.

 

uslugi-prawne-adwokat

Usługi prawne kancelarii adwokackiej obejmują w szczególności:

 • sporządzanie pisemnych i ustnych opinii prawnych, analiz prawnych, pism procesowych, pism przedprocesowych, pozwów, wniosków, skarg, skarg kasacyjnych, odwołań od organów administracji publicznej, przedprocesowych i polubownych wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie umów spółek w tym spółek handlowych, statutów stowarzyszeń i fundacji, regulaminów stowarzyszeń, regulaminów zarządów spółek handlowych, innych niezbędnych regulaminów dla innych osób prawnych w tym prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem sieci internetowej,
 • udzielanie porad prawnych w sprawach doraźnych jak i dla stałych klientów, także na odległość – on line,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych jak również przez sądami administracyjnymi oraz przed sądami polubownymi,
 • obronę oskarżonego w sprawach karnych, karnoskarbowych, obwinionego w sprawach o wykroczenia w postępowaniu karnym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym w tym w związku z naruszeniem ograniczeń spowodowanych przez COViD-19,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie odwołań i zażaleń od decyzji organów administracji publicznej,
 • stała obsługa prawna,
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów oraz wniosków,
 • sporządzenie skarg i wniosków do sądów administracyjnych,
 • przygotowywanie i analiza umów cywilnych oraz gospodarczych i handlowych zawieranych przez klientów,
 • analiza prawna kontrahentów klienta i przygotowywanie rozwiązań prawnych w postaci umów zabezpieczających interes klienta,
 • doradztwo prawne i konsulting prawny przy zawieraniu umów cywilnych przez klientów w drodze m. in. prowadzonych negocjacji, złożenia i przyjęcia oferty, przetargu lub aukcji,
 • świadczenie innych usług i czynności mieszczących się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej adwokata zleconych przez klientów,
 • darmowa pomoc prawna dla obywateli Ukrainy,
 • unieważnianie umów frankowych, czyli unieważnienie umów frankowych w postaci kredytów i umów pożyczek hipotecznych udzielonych w franku szwajcarskim CHF,
 • postępowania upadłościowe w tym tzw. upadłość konsumencka, oraz ogłaszanie upadłości wobec byłych przedsiębiorców po zakończeniu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej,
 • procesy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawców w tym kierowców powodujących wypadki drogowe,
 • procesy dotyczące błędów medycznych i incydentów medycznych i odpowiedzialności w tym karnej lekarzy za popełnione błędy medyczne.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria