Sprawy karne i karnoskarbowe

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące prawo karne osobom szukającym pomocy prawnej z uwagi na popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje szeroko pojęte prawo karne i nie ogranicza się jedynie do obrony oskarżonego w procesie karnym, tj. sytuacji zagrożenia poniesienia odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w Kodeksie karnym lecz obejmuje także obronę w sprawach zarzucanych oskarżonemu czynów przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń. Dotyczy także obrony skazanego w postępowaniu wykonawczym w którym skazany czyni starania o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności bądź uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( tzw. S.D.E. ).

Usługi świadczone przez kancelarię obejmujące oznaczony na wstępie zakres spraw to oprócz możliwość ustanowienia obrońcy przez oskarżonego w postępowaniu karnym, także możliwość ustanowienia pełnomocnika w osobie adwokata przez uprawnioną stronę w tym m.in. pokrzywdzonego występującego w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Celem takiego rozwiązania jest skuteczne zabezpieczenie interesów każdego pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu sądowym poprzez wykorzystanie instrumentów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo takich jak chociażby żądanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia od oskarżonego.

Prowadzone sprawy karne to także pomoc prawna świadczona przez adwokata ofiarom przestępstw – pokrzywdzonych.

Usługi prawne kancelarii adwokackiej nie ograniczają się wyłącznie do obrony klientów – oskarżonych – w sprawach karnych i karnoskarbowych oraz obwinionych o wykroczenia, lecz dotyczą także udzielania pomocy prawnej ofiarom popełnionych przestępstw – pokrzywdzonym – przez wykorzystanie przez nich uprawnień przewidzianych przez prawo karne w procesach karnych.

 

prawo-karne-prawnik-dabrowa-gornicza

 

Usługi prawne kancelarii adwokackiej określane jako sprawy karne i karnoskarbowe obejmują w szczególności:

 • obronę oskarżonego w sprawach karnych w tym obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę oskarżonego w sprawach karnoskarbowych w tym obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach: odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności, 
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie w sprawie uzyskania danych o karalności klienta,
 • reprezentowanie skazanego przed Sądem Okręgowym Penitencjarnym w postępowaniu z wniosku o uzyskanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego poza zakładem karnym ( S.D.E. ),
 • tzw. sprawy covidowe, a więc związane z dążeniem do obarczenia odpowiedzialnością karną osób uczestniczących w zgromadzeniach, protestach lub niestosujących się do obowiązków nałożonych nie na podstawie ustawy lecz wyłącznie rozporządzenia.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria