Sprawy gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące prawo gospodarcze i pełną obsługę prawną przedsiębiorców w tym również spółek handlowych.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują udzielanie porad prawnych obejmujących prawo gospodarcze, a więc etap zawiązywania i rejestracji, rozwiązania i likwidacji każdego rodzaju działalności gospodarczej w tym spółki handlowej. Przede wszystkim zaś ich pełną obsługę prawną w obrocie gospodarczym. Celem usług kancelarii jest kompleksowe rozwiązywanie problemów z którymi na co dzień boryka się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności lub będącym wspólnikiem spółki handlowej bądź wspólnikiem spółki cywilnej. Pomoc prawna określana jako sprawy gospodarcze, to szeroki wachlarz usług skierowanych do różnorodnych jednostek organizacyjnych dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań wynikających ze szczególnych uwarunkowań prawnych oraz ekonomicznych prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w tym reprezentację w Sądzie Gospodarczym i Upadłościowym.

Prawo gospodarcze to dziedzina prawa ważna dla każdego przedsiębiorcy.

Wykonując swoje obowiązki adwokat przygotowuje niezbędną dokumentację dla klientów w zależności od ich potrzeb. Przykładowo dla zgromadzenia wspólników spółki – treść projektowanych uchwał, jak również innych uchwał wspólników. Przedsiębiorców wspiera sporządzając umowy gospodarcze, porozumienia handlowe,  opiniuje już zawarte umowy gospodarcze oraz udziela porad prawnych obejmujących prawo gospodarcze.  Kancelaria także współdziała przy sporządzaniu innych aktów wewnętrznych – regulacji –  niezbędnych w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorcy w tym także spółki handlowej i prowadzeniu negocjacji przy zawieraniu umów jakim są szczególne umowy gospodarcze.  W trakcie których kancelaria zwraca szczególną uwagę na zastosowanie zabezpieczeń kontrahenta jakie daje mu obowiązujące prawo gospodarcze.

 

 kancelaria-dabrowa-gornicza-sprawy-gospodarcze

 

Usługi kancelarii adwokackiej obejmujące sprawy gospodarcze to w szczególności:

 • pełna obsługa prawna firm, spółek handlowych, spółdzielni, przedsiębiorców, spółek cywilnych, wspólnot mieszkaniowych,
 • sprawy związane z postępowaniem rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikające  z rejestracji, likwidacji i zgłaszaniem zmian związanych z codziennym funkcjonowaniem spółki handlowej w tym spółki jawnej, komandytowej, kamandytowo-akcyjnej,
 • sprawy o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej,
 • sprawy o rozwiązanie spółki handlowej,
 • sprawy z dziedziny zamówień publicznych,
 • sprawy o wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • sprawy o pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h.- w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki i członków zarządu spółki akcyjnej za wyrządzoną spółce szkodę,
 • sprawy dotyczące ogłaszania upadłości przedsiębiorcy jednoosobowego, w tym po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w trybie upadłości mieszanej, bądź spółki handlowej oraz tzw. upadłość konsumencka, prowadzone przed Sądem Gospodarczym i Sądem Upadłościowym,
 • sądowe procesy gospodarcze i obsługa prawna przedsięwzięć gospodarczych,
 • sporządzanie statutów stowarzyszeń i rejestracja tych podmiotów w Sądzie,
 • sprawy o wszczęcie postępowania naprawczego względem spółki handlowej lub przedsiębiorcy jednoosobowego,
 • obsługa prawna biur nieruchomości w tym w zakresie projektowania umów pośrednictwa do zbycia nieruchomości,
 • sporządzanie umów gospodarczych w tym m.in.: umowy agencji, umowy leasingu, umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, umowy zbycia przedsiębiorstwa, umowy spółki cywilnej, umowy spółki jawnej, umowy spółki partnerskiej, umowy spółki komandytowej, umowy spółki komandytowo-akcyjnej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statutu spółki akcyjnej, innych umów obejmujących prawo gospodarcze.
Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria