Koszty

 

Jak ustalane są koszty ponoszone przez klienta z tytułu wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ?

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane w drodze dwustronnych negocjacji adwokata z klientem w każdym przypadku indywidualnie, przy zawieraniu umowy o świadczenie konkretnej usługi prawnej. Adwokat swoje wynagrodzenie wylicza wyłącznie w oparciu o ustaloną z klientem stawkę wynagrodzenia brutto za 1 godzinę czasu pracy kancelarii lub spodziewanego czasu pracy kancelarii. Konieczność negocjacji stawki wynagrodzenia kancelarii wynika z faktu, że każda sprawa z którą zwraca się klient,  jest inna i ma różny stopień skomplikowania.

Koszty poniesione przez klienta obejmują przede wszystkim  wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej – adwokata – oraz ewentualnie zwrot kancelarii kosztów sądowych. Przykładowo opłaty sądowej od pozwu poniesionej przez kancelarię, czy też opłaty od wniosku w postępowaniu nieprocesowym. W toku prowadzonych negocjacji dotyczących wynagrodzenia kancelarii za wykonanie usługi – wszystkie powyżej elementy składowe kosztów są uwzględniane przy ustalaniu honorarium dla adwokata.

 

kancelaria-adwokat-koszty

 

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia adwokata z tytułu świadczonej pomocy prawnej i jej ostateczne koszty ?

Na kwotę należności z tytułu wynagrodzenia dla adwokata wpływ ma głównie – oprócz wspomnianego stopnia skomplikowania konkretnej sprawy z którą zwrócił się klient – również spodziewany nakład czasu pracy oraz miejsce wykonywania obowiązków przez adwokata. Specyfika prowadzonych m.in. spraw karnych powoduje, że adwokat uczestniczy w czynnościach procesowych w różnych miejscach na terenie kraju z czym wiąże się konieczność poniesienia kosztów dojazdu na miejsce wykonywania czynności np. w jednostkach penitencjarnych,  a zwłaszcza aresztach śledczych.

Z wykonywaniem pomocy prawnej przez prawnika wiąże się zazwyczaj konieczność realizacji dodatkowych czynności wywołujących dodatkowe koszty po stronie klienta, których poniesienie jest niezbędne dla korzystnego rozstrzygnięcia powierzonej sprawy jak np.  uzyskanie określonych dowodów w sprawie karnej czy też rozwodowej.

W przypadku stałej współpracy z klientami, która polega na zawarciu umowy ramowej – umowy abonamentowej – wynagrodzenie adwokata jest ustalane z góry według ustalonego cennika za każde czynności wykonywane w toku obowiązywania umowy, ściśle określone w jej treści w wymiarze godzinowym z przyjęciem ustalonej stawki wynagrodzenia ryczałtowego. Zasady rozliczania i przyjęta stawka honorarium adwokackiego są także ustalane w toku negocjacji przeprowadzanych przez adwokata z klientem. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma niewątpliwie zakres spodziewanych obowiązków umownych adwokata określonych w treści samej umowy ramowej w całkowitym okresie jej obowiązywania.

Oczywiście w przypadkach przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu gdzie koszty adwokata ponosi Skarb Państwa.

Dokonywanie rozliczeń kancelaria prowadzi w oparciu o rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 52 1050 1272 1000 0092 0499 8174.

Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria