Koszty

Jak ustalane są koszty i wynagrodzenie kancelarii adwokackiej ?

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane w drodze negocjacji adwokata z klientem w każdym przypadku indywidualnie przy zawieraniu umowy o świadczenie konkretnej usługi prawnej. Konieczność negocjacji wynagrodzenia kancelarii wynika z faktu, że każda sprawa z którą zwraca się klient,  jest inna i ma różny stopień skomplikowania wymagający szczególnej uwagi  i ostrożności. Koszty poniesione przez klienta obejmują wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej oraz koszty sądowe – przykładowo opłaty sądowe w postaci opłaty od pozwu, czy też opłaty od wniosku w postępowaniu nieprocesowym. W toku prowadzonych negocjacji dotyczących wynagrodzenia adwokata za wykonanie usługi – wszystkie powyżej elementy składowe kosztów są uwzględniane przy ustalaniu honorarium dla adwokata.

 

kancelaria-adwokat-koszty

 

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia adwokata z tytułu świadczonej usługi prawnej i jej ostateczne, końcowe koszty ?

Na kwotę należności z tytułu wynagrodzenia dla adwokata wpływ ma głównie stopień skomplikowania konkretnej sprawy z którą zwrócił się klient, jak również spodziewany czas pracy oraz miejsce wykonywania obowiązków przez adwokata. Z wykonywaniem pomocy prawnej przez prawnik wiąże się zazwyczaj konieczność realizacji czynności wywołujących dodatkowe koszty klienta w postaci niezbędnych dla korzystnego rozstrzygnięcia wydatków.

W przypadku stałej współpracy która polega na zawarciu umowy ramowej – umowy abonamentowej – wynagrodzenie adwokata jest ustalane z góry według ustalonego cennika za każde czynności wykonywane w toku obowiązywania umowy ściśle określone w jej treści w wymiarze godzinowym z przyjęciem ustalonej stawki wynagrodzenia ryczałtowego. Zasady rozliczania i przyjęte stawki honorarium adwokackiego są także ustalane w toku negocjacji przeprowadzanych przez adwokata z klientem. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma niewątpliwie zakres spodziewanych obowiązków umownych adwokata określonych w treści samej umowy ramowej w całkowitym okresie jej obowiązywania.

Oczywiście w przypadkach przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu gdzie koszty adwokata ponosi Skarb Państwa.

Dokonywanie rozliczeń kancelaria prowadzi w oparciu o rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 52 1050 1272 1000 0092 0499 8174.

Powrót na górę

adwokat-prawnik-kancelaria